Warning: getimagesize(http://jobcareer.chimpgroup.com/wp-content/uploads/subheader-image-jobline.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found in /home/h325/dna325.com/jobs/wp-content/themes/jobcareer/backend/theme-components/cs-header/cs_functions.php on line 753

Угода користувача

1. Загальні положення

1.1. Справжня оферта, відповідно до Цивільного Кодексу України, є офіційною пропозицією ФОП Христофорова Валерія Євгеніївна, далі за текстом – «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу послуг дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту – «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця https://jobs.dna325.com/ (далі – «Інтернет-сайт»).

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти договір купівлі-продажу послуг, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

2. Поняття і визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

* «Послуга» – розміщення рекламної публікації або інформації на Телеграм-каналах t.me/dna325 та t.me/dna325_tech;

* «Інтернет-магазин» – відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.

* «Продавець» – фізична особа-підприємець, яка реалізує послуги, представлені на Інтернет-сайті.

* «Покупець» – фізична або юридична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

* «Замовлення» – вибір окремих позицій з переліку послуг, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати за допомогою платіжної картки.

3. Предмет Договору

3.1. Продавець зобов’язується надати замовлені Покупцем послуги, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти послуги на умовах даного Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж послуг в Інтернет-магазині, в тому числі:

– добровільний вибір Покупцем послуг в Інтернет-магазині;

– самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

– оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

– обробка і виконання замовлення Покупця на умовах цього Договору.

4. Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець самостійно оформляє замовлення в Інтернет-магазині через «форму оплати», або оформивши замовлення по електронній пошті, або за номером телефону, зазначеному в розділі контактів Інтернет-магазину.

4.2. Термін формування замовлення – до 5 робочих днів з моменту оформлення заявки. У разі, якщо замовлення оформлене у вихідний або святковий день, термін формування починається з першого після вихідного робочого дня.

5. Порядок оплати замовлення

5.1. Покупець оплачує Замовлення наступним чином:

5.1.1. За допомогою сервісу – Online платіж Liqpay.

5.1.2. Оплата за допомогою банківського переказу на рахунок Продавця.

5.1.3. Якщо кошти не надійшли, Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

6. Терміни надання послуг та інші умови.

6.1. Термін надання Послуг складає 3 робочих дні. Однак Продавець залишає за собою право на власний розсуд змінити термін в більшу чи меншу сторону в залежності від загальної кількості рекламних публікацій або інформації на Телеграм-каналах t.me/dna325 та t.me/dna325_tech.

6.2. За умови повної оплати Послуг, Продавець розміщує рекламні публікації про вакансії повторно через 2 тижня після першої публікації без додаткової оплати з боку Покупця. Інші рекламні матеріали повторній публікації на безоплатній основі не підлягають.

6.3. Для замовлень реклами, що є оффтопом з точки зору основної направленості Телеграм-каналів t.me/dna325 та t.me/dna325_tech, як-то блокчейн, розважальні портали та ін., вартість публікацій формується Продавцем окремо.

7. Права та обов’язки сторін

7.1. Продавець зобов’язаний:

– виконувати умови цього Договору;

– виконувати замовлення Покупця в разі здійснення оплати та отримання інформації, необхідної для публікації, від останнього.

7.2. Продавець має право:

– в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

7.3. Покупець зобов’язаний:

– своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.

7.4. Покупець має право:

– оформити замовлення в Інтернет-магазині;

– вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

8. Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

– за незначне відхилення текстових або інших матеріалів, використаних в публікації, від таких, наданих Покупцем;

– за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;

– за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та надання послуг), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

– за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

– за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам.

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилася інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи принципам моральності.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об’єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними мірами.

8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

9. Інші умови

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://jobs.dna325.com/.

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу послуг через Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати послуг) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти) і є фактичною датою укладення Договору купівлі-продажу між Покупцем і Продавцем.

9.5. Повернення грошових коштів за послуги, які не були надані з причин на стороні Продавця, проводиться виключно на підставі заяви Покупця, на картковий рахунок Покупця зазначений ним у Заяві про повернення грошових коштів протягом 7-ми банківських днів з дати надання такої заяви.

9.6. Повернення грошових коштів за послуги, які не були надані з причин на стороні Покупця, не здійснюється.

10. Термін дії договору

10.1. Цей договір вступає в силу з моменту здійснення Покупцем акцепту замовлення і діє до повного виконання зобов’язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.

10.2. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.

Реквізити Продавця

ФОП Христофорова Валерія Євгеніївна

м. Одеса, вул. Геранєва 12, кв. 41, 65049

тел.: +380-94-93-05-325